ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ
ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
Διεύθυνση:
Γλάδστωνος 10, 10677, Αθήνα
Τηλ: +30 210 52 28 770
Fax: +30 210 52 28 730
Ημερομηνία: 24/10/2016
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  24/10/2016
Πρόσκληση
Υποβολής βιογραφικού σημειώματος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών που θα
συμμετάσχουν στην ομάδα έργου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Κατάρτιση και
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία»
Έχοντας
υπόψη:
1)    
Την υπ’ αριθμ.
πρωτ.:3384/936/Α2-27.6.2016, κωδικό πρόσκλησης 024 και Α/Α ΟΠΣ 1511,
ΑΔΑ:ΩΦΠΖ465307-Ψ2Ρ Πρόσκλησης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ
του ΕΤΠΑ και ΤΣ για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Άξονα
Προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» ο οποίος συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και  
Άξονα Προτεραιότητας 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και
επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά
Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα».
2)    
Το από 24/10/2016 πρακτικό Διοικητικού
συμβουλίου
Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ
ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Πρόσκληση υποβολής
βιογραφικών σημειωμάτων για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών που θα
συμμετάσχουν στην ομάδα έργου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Κατάρτιση και
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Οι Εξωτερικοί Συνεργάτες
θα στελεχώσουν τις θέσεις ευθύνης της ομάδας έργου που θα αναλάβει τη
διαχείριση και υλοποίηση του έργου καθ’ υπόδειξη της ΠΟΘΑ. Τα καθήκοντά τους
θα περιλαμβάνουν τη διαχείριση και παρακολούθηση του εγκεκριμένου Σχεδίου
Δράσης, βάσει του ισχύοντος διαχειριστικού πλαισίου της Αναθέτουσας Αρχής. Ο
ακριβής ρόλος του κάθε στελέχους θα καθοριστεί μετά την αξιολόγηση του
Σχεδίου Δράσης και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης. Σημειώνεται πως σε
περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης τότε οι εξωτερικοί συνεργάτες δεν διατηρούν
καμία αξίωση έναντι της ΠΟΘΑ.
Κριτήρια επιλογής
Συναφή εμπειρία στο προς
ανάθεση αντικείμενο και άλλων αντίστοιχων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
Αριθμός επιλεγέντων υποψηφίων
Μετά την αξιολόγηση του
συνόλου των υποβληθεισών βιογραφικών, θα προκύψει πίνακας κατάταξης των
υποψηφίων.
Διάρκεια έργου
Η διάρκεια υλοποίησης του
Σχεδίου Δράσης άρα και της συνεργασίας είναι δεκαπέντε (15) μήνες.
Αμοιβή
Η διαθέσιμη
προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υλοποίηση του εν λόγω έργου θα καθοριστεί με
την απόφαση ένταξης σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της πρότασης της ΠΟΘΑ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα
ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα ανακοίνωση το αργότερο μέχρι  3/11/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.,
στην έδρα της Π.Ο.Θ.Α. στην Αθήνα επί της οδού Γλάδστωνος 10, 10677.
Οι ενδιαφερόμενοι θα
υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καταθέτοντάς το στην έδρα στην έδρα
της Π.Ο.Θ.Α. στην Αθήνα επί της οδού Γλάδστωνος 10, 10677 ή αποστέλλοντας το
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία Courier στην ως άνω διεύθυνση.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής προσφοράς με
υπηρεσία courier, ο υποψήφιος θα πρέπει να μεριμνήσει η παραλαβή του
βιογραφικού να γίνει έως την ημερομηνία διενέργειας της αξιολόγησης
βιογραφικών σημειωμάτων στην ως άνω διεύθυνση.
Βιογραφικά που
κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην παρούσα, είναι
εκπρόθεσμα και δεν αξιολογούνται.
Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ο.Θ.Α. 
στην Αθήνα επί της οδού Γλάδστωνος 10, 10677, στο
potha1965.blogspot.com  και στην σελίδα του face book της Ομοσπονδίας.
Για
το Δ.Σ. της  Π.Ο.Θ.Α.
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ