Τη Δευτέρα
14 Σεπτεμβρίου σε νομοσχέδιο του Υπουργείου
Υγείας, ψηφίστηκε τροπολογία που προβλέπει την αποζημίωση καλλιτεχνών και
επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού με 534 ευρώ τον μήνα, για τους
μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Η αποζημίωση αυτή έχει ως βάση την εγγραφή των
εργαζομένων στο Μητρώο Καλλιτεχνών και Δημιουργών, με προθεσμία εγγραφής την
15/10/2020.

 

Εξαιρούνται όσοι έχουν σύμβαση εργασίας σε άλλον
εργοδότη ή λαμβάνουν τακτική επιδότηση ΟΑΕΔ.

 

Αναλυτικότερα Νόμος 4722/20:

Άρθρο 20

Μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του
πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών

1. Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του (…), είναι για το χρονικό
διάστημα από 1.9.2020 έως 31.10.2020:

α) Καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού που
είναι εγγεγραμμένοι έως την 15η Οκτωβρίου 2020
στην ειδική ηλεκτρονική
πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

(…)

2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους
πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ ανά μήνα, επί του οποίου
ποσού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον δεν έχουν σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση
ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

(…)

4. α) Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα πρόσωπα της παρ. 1
υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (https://supportemployees.services.gov.gr/),
χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

β) Για τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις διενεργείται έλεγχος διασταύρωσης:

i. με τα στοιχεία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας
artandcultureprofessionals.services.gov.gr 
 για την περίπτωση  των καλλιτεχνών,  δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και
του πολιτισμού”

 

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ίδιου
άρθρου, οι προϋποθέσεις και οι όροι ένταξης στην αποζημίωση θα ανακοινωθούν με
επόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών. Αυτό
σημαίνει ότι η εγγραφή στην πλατφόρμα δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι ικανή προϋπόθεση
ώστε οι δικαιούχοι να πάρουν το επίδομα.

 

 

 

 

Συγκεκριμένα:

 

“6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στις ανωτέρω
κατηγορίες δικαιούχων, ο τρόπος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης των δικαιούχων,
καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
και προβλέπονται τυχόν παράταση του μέτρου
, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή
του παρόντος.”

 

Ολόκληρη η τροπολογία είναι εξαιρετικά προβληματική
για μία σειρά από λόγους.

 1. Ενώ την δημιουργία του Μητρώου την είχε
  εξαγγείλει το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν συμπεριλαμβάνεται στα Υπουργεία
  που θα συνυπογράψουν την Κοινή Υπουργική Απόφαση. Δηλαδή οι προϋποθέσεις
  με τις οποίες θα ορίζονται τελικά οι δικαιούχοι, θα καθοριστούν από δύο
  Υπουργεία που δεν γνωρίζουν τον χώρο και τις εργασιακές ιδιομορφίες του.
 2. Η επιδότηση συνδέεται έστω και ασαφώς με το
  Μητρώο. Από την πρώτη εξαγγελία του εκφράσαμε σαφείς αντιρρήσεις και
  ολοκληρωμένες προτάσεις ώστε το Μητρώο να γίνει πιο πλήρες και
  λειτουργικό, π.χ. συμπλήρωση ειδικοτήτων που έλλειπαν, δυνατότητα εγγραφής
  σε περισσότερες της μια ειδικότητες, καθορισμός προϋπηρεσίας και κριτηρίων
  εγγραφής. Τίποτα από αυτά δεν εισακούσθηκαν, δεν έγιναν οι κατάλληλες
  βελτιώσεις με αποτέλεσμα το Μητρώο να μην μπορεί να αποτυπώσει με επιτυχία
  την πραγματικότητα στον κλάδο μας.
 3. Δεν παρέχονται συγκεκριμένες πληροφορίες για
  το πώς θα συνδεθεί το Μητρώο με το επίδομα. Γνωρίζουμε μόνο ότι θα
  χρειαστεί και δεύτερη κατάθεση αιτήσεων μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής
  Απόφασης (ΚΥΑ).

 

Είμαστε επιφυλακτικοί ως προς τη λειτουργικότητα
της τροπολογίας αυτής. Υπολογίζουμε ότι σε αυτή τη μορφή δεν θα καταφέρει να
καλύψει το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου. Θα έχουμε πληρέστερη εικόνα μετά
την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ώστε να δούμε αν θα καλυφθεί το
σύνολο των ειδικοτήτων του κλάδου καθώς και ποιες θα είναι τυπικές προϋποθέσεις
που θα απαιτηθούν.

 

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι άνοιξε η πλατφόρμα για
το εποχικό επίδομα. Οι προϋποθέσεις είναι ακριβώς οι ίδιες με πέρσι.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

http://www.oaed.gr/-/ten-trite-15-septembriou-xekinaei-e-ypobole-aiteseon-gia-to-eidiko-epochiko-boethema-tou-oaed-etous-2020

 

 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.