ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ
ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10 10677 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ :
210 5228 770 – 210 5235 764 –
FAX: 210 5228 730
HELLENIC ENTERTAINMENT
FEDERATION
10, GLADSTONOS ST. – 10677 ATHENS – TEL: 210 5228 770 – 2105235764 – FAX: 2105228 730
FEDERATION HELLENIQUE DU SPECTACLE
RUE GLADSTONOS 10 – 10677 ATHENES – TEL: 2105228 770 – 
2105235764 -FAX: 2105228 730
             http://potha1965.blogspot.com       http:// www.potha.gr    e-mail : potha@otenet.gr

 

Αθήνα, 9-1-2013
ΠΡΟΣ:  ΤΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.
Εγκύκλιος για την μη εφαρμογή του
ενιαίου μισθολογίου.
Με
βάση την πρόθεση πολλών οργανισμών με την μορφή ΝΠΙΔ (Εθνικό Θέατρο, Εθνική
Λυρική Σκηνή, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών και Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κ.α.), να εφαρμόσουν το ενιαίο
βαθμολόγιο μισθολόγιο μετά από την ψήφιση του νόμου 4093/12 αλλά και μπαράζ
εγκυκλίων από την κυβέρνηση για την άμεση και άνευ όρων εφαρμογή του, έχουμε να
σας επισημάνουμε τα εξής.
Το
ενιαίο βαθμολόγιο μισθολόγιο είναι κομμένο και ραμμένο στα δεδομένα του στενού
δημοσίου και είναι αδύνατη η εφαρμογή του στους οργανισμούς με την μορφή ΝΠΙΔ.
Για τους παρακάτω λόγους, καθώς και μια σειρά άλλους λόγους που δεν μπορούν να
χωρέσουν στην παρούσα εγκύκλιο:
1.               
Το ενιαίο
βαθμολόγιο κατατάσσει τους εργαζόμενους σε κλιμάκια ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα που έχει τελειώσει
ο κάθε εργαζόμενος, την προϋπηρεσία,
αλλά και την αξιολόγηση. Με αυτό τον
τρόπο ανατρέπεται η συνταγματική ρύθμιση ότι:  “Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή
άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας”
(άρθρο 22 συντάγματος). Για παράδειγμα ένας εργαζόμενος απόφοιτος πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης και ένας εργαζόμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ακριβός
το ίδιο αντικείμενο και ίδια προϋπηρεσία θα καταταγούν σε διαφορετικό κλιμάκιο
και κατ’  επέκταση με διαφορετικό μισθό.
Σε αντίθεση με τους οργανισμούς (ΝΠΙΔ), στο στενό δημόσιο η εκπαιδευτική
βαθμίδα ήταν στοιχείο της πρόσληψης, ενώ στους οργανισμούς (ΝΠΙΔ) η δεξιότητα
ήταν το στοιχείο της πρόσληψης.
Η αξιολόγηση που εφαρμόζεται στο στενό δημόσιο έχει
κάποια κριτήρια (ανταπόκριση σε συγκεκριμένους στόχους), και ορισμένη
διαδικασία (υπηρεσιακά συμβούλια) που δεν υπάρχει σε πολλούς οργανισμούς
(ΝΠΙΔ).
2.               
Με το ενιαίο
βαθμολόγιο ανατρέπεται η εσωτερική διάρθρωση των οργανισμών, γιατί υπάρχει
συγκεκριμένος τρόπος για την βαθμολογική εξέλιξη, διαδικασία προαγωγής – πίνακες
προαγωγής, έλεγχος νομιμότητας πινάκων προαγωγής, προϋποθέσεις επιλογής θέσης
ευθύνης, προκήρυξη για την επιλογή προϊσταμένων (νόμος 4024/11 άρθρα
7,8,9,10,11).  Κατά τη άποψη μας αυτό δεν
μπορεί να εφαρμοστεί γιατί οι ιδρυτικοί νομοί των οργανισμών δεν καταργήθηκαν
και προβλέπουν διαφορετική διαδικασία.
3.               
Στο στενό δημόσιο
προβλέπονται πρόσθετες παροχές, παιδικοί σταθμοί, κατασκηνώσεις, κ.α. ενώ στους
οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου (ΝΠΙΔ) αυτά μπορούν να προβλεφθούν μόνο μέσω
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
4.               
Στο στενό δημόσιο
προβλέπονται συγκεκριμένες διευκολύνσεις στους εργαζόμενους, για τις άδειες
εγκυμοσύνης, εκπαιδευτικές άδειες, άδειες αιμοδοσίας, αναρρωτικές άδειες. Και
πάλι όλα αυτά μπορούν να ρυθμιστούν μόνο μέσω Συλλογικών Συμβάσεων στο ευρύτερο
δημόσιο.
5.               
Οι δημόσιοι
υπάλληλοι όταν συνταξιοδοτούνται δικαιούνται εφάπαξ, κάτι που δεν ισχύει και
δεν μπορεί να ισχύσει παρά μόνο με νομοθετική ρύθμιση στο ευρύτερο δημόσιο.
6.               
Με το ενιαίο
βαθμολόγιο μισθολόγιο, για νυχτερινή εργασία, υπερωρίες και εργασία σε αργίες και
εξαιρέσιμες ημέρες οι περιορισμοί είναι μεγάλοι που σε πολλές περιπτώσεις
απαιτείται πρώτα υπουργική απόφαση, καθιστώντας την λειτουργία των οργανισμών
σχεδόν αδύνατη.
7.               
Η Διατύπωση του
νόμου 4093/12 για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου έχει ως εξής: «Οι
διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό
και μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, έχουν ανάλογη εφαρμογή, από 1.1.2013, και στο προσωπικό των νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου» (νόμος 4093 άρθρο 1, Γ παράγραφος, περίπτωση 12). Η λέξη
ανάλογη δεν μπήκε τυχαία. Αν στην διατύπωση δεν υπήρχε αυτή η λέξη, τότε το
νόημα θα ήταν διαφορετικό. Ξαναδιαβάστε την πρόταση και βγάλετε συμπεράσματα.
8.               
Ο νόμος 1876/90
που καθορίζει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας δεν καταργήθηκε ακόμη. Όπως δεν
καταργήθηκαν και οι ιδρυτικοί νόμοι και οι εσωτερικοί κανονισμοί των οργανισμών
του ευρύτερου δημοσίου, που προβλέπουν τον τρόπο διάρθρωσης των οργανισμών, την
εξέλιξη του προσωπικού, την διαδικασία για την πρόσληψη προσωπικού και τον
καθορισμό των εργασιακών σχέσεων και το ποινολόγιο. Ο νομός καταργείται μόνο με
νόμο.  Η εγκύκλιος δεν μπορεί να
ανατρέψει δεδομένα που έχουν κατοχυρωθεί με νόμο.
Συμπέρασμα:
Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας δεν καταργήθηκαν, είναι σε ισχύ όπως και η
διαδικασία για την υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων. Θα χρειαστεί
συντονισμένος νομικός αγώνας, πιέσεις σε πολιτικό επίπεδο, αλλά το
σημαντικότερο συντονισμένος συνδικαλιστικός αγώνας και ενεργοποίηση,  κινητοποίηση των εργαζομένων.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ